For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Taisyklės ir sąlygos

 1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas
  • Naudodamiesi internetine Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
  • 40t.ltinternetinę svetainę administruoja ir prižiūri MB „Tonos”, į.k. 304078362, įmonės buveinės adresas Jautakių g., 10-7, Mažeikiai LT-89145, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau –Tiekėjas)
  • 40t.ltvartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau – Skelbimas), naudotis kitomis svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 40t.lt vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą ar bet kokia kita forma naudojantis 40t.lt (toliau – Klientas)
  • Klientas sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytisprisijungus prie Svetainės. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis 40t.lt svetaine.
  • Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti 40t.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.
  • lt svetainė yra techninės priemonės informacijos patalpinimui Tiekėjas ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
 2. Bendrosios sąlygos
  • Talpindamas Skelbimą, Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne 40t.LT yra atsakingas už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Klientas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra reali, tikra, aiški ir išsami.
  • lt svetainėje galima talpinti Skelbimus tik apie transporto priemonių, jų dalių ir (arba) aksesuarų pardavimą, pirkimą arba nuomą.
  • Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieną objektą.
  • lt toje pačioje skelbimų kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties objekto Skelbimą.
  • Jei transporto priemonė ar kita technika buvo parduota, skelbimas privalo būti ištrintas. Norint parduoti kitą tos pačios markės bei modelio objektą, turi būti sukurtas naujas skelbimas. Draudžiama talpinti naują objektą seno skelbimo pagrindu.
  • Klientui draudžiama:
   • Skelbimo komentaruose, nuotraukose pateikti kitokius objektus ar paslaugas, nei nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;
   • Skelbime ir kitose 40t.lt aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;
   • Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos.
   • Draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas arba kuriuo Klientas neturi teisės disponuoti. Klientas privalo turėti objektą, kai talpiną skelbimą. Toks skelbimas gali būti šalinamas.
   • Skelbimo nuotraukose privalo būti atvaizduotas tik skelbime siūlome objektas. Draudžiama vietoj nuotraukų talpinti kitokius grafinius vaizdus, užrašus, logotipus. Jei nuotraukose yra atvaizduojama skelbimo objektą neatitinkama informacija, skelbimas arba nuotrauka gali būti šalinami.
   • Draudžiama naudotis 40t.lt svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:
    • pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą 40t.lt svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);
    • pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą 40t.lt svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;
    • pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą 40t.lt svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
    • pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą 40t.lt svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.
 1. Mokamos paslaugos
  • Už svetainėje 40t.lt talpinamus skelbimus ar kitas paslaugas atsiskaitoma banko pavedimu, SMS žinute.
  • Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka 40t.lt už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. 40t.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
  • Skelbimų patalpinimo bei papildomų paslaugų (paryškinimo ir t.t.) kainos nurodomos Skelbimų talpinimo aplinkoje.
  • Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.
  • lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.
 2. Pasekmės pažeidus taisykles
  • Pažeidus taisykles, Tiekėjas turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo nutraukti Kliento prieigą prie 40t.lt svetainės ar sustabdyti naudojimąsi svetainės paslaugomis.
  • Patalpindamas Skelbimą, Klientas privalo laikytis 40t.lt svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Klientams.
  • Apie sankcijas kurios bus pritaikytos pažeidus Taisykles Klientas informuojamas elektroniniu paštu, kurį buvo nurodęs registracijos metu. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Pažeidus taisykles užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai negražinami.
 3. Atsakomybės ribojimas
  • lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.
  • Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Klientui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo 40t.lt.
  • Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į 40t.lt, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.
  • Klientas sutinka, kad 40t.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl 40t.lt kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
  • Klientas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Klientas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
 4. Asmens duomenų apsauga
  • Klientas 40t.lt svetainėje užsiregistravimo metu pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Klientas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Klientas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel.nr., el.p. adresą ir kt.) internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).
  • Klientas patvirtiną, kad 40t.lt svetainėje peteikė tikslius, išsamius ir teisingus asmens duomenis.
  • Tinkamai suteikiant paslaugas (talpinant Skelbimus, užsakant tam tikrą paslaugą) Klientui yra tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu.
  • Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Klientas visus prašymus Teikėjui, susijusius su Kliento asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el.paštu, nurodytu internetinės svetainės kontaktuose).
  • Tiekėjas įsipareigoja neteikti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.
  • Klientas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Klientui Teikėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.
 5. Taikytina teisė
  • lt svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
 6. Intelektinės nuosavybės teisės
  • Tiekėjas yra visų teisių į 40.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami 40.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
  • Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas 40t.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks                             naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių                pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
  • Klientas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Kliento informacijos. Klientas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Kliento publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Kliento publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Klientui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top
WordPress Lightbox

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Tęsdami naršymą ar spausdami mygtuką "Tęsti", Jūs sutinkate su slapukų naudojimu ir privatumo politika.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close